Regulamin: Data wersji: 1 marca 2021 r.

 1. O NINIEJSZYM REGULAMINIE

  Przed przystąpieniem do korzystania z naszych Produktów prosimy poświęcić kilka minut, by uważnie zapoznać się z:

  1. niniejszym Regulaminem;
  2. naszymi zasadami ochrony prywatności dostępnymi tutaj: Zasady Ochrony Prywatności – przekazują one więcej informacji o tym, jak przetwarzamy dane osobowe jako administrator danych, oraz o Twoich prawach; oraz
  3. wszelkimi Szczególnymi Warunkami Oferty.

  Niniejszy Regulamin oraz wszelkie Szczególne Warunki Oferty stanowią razem wiążącą prawnie umowę pomiędzy nami a Tobą w sprawie korzystania z naszych usług. W niniejszym dokumencie określamy je jako niniejszą „Umowę”. W razie sprzeczności lub rozbieżności między niniejszym Regulaminem a jakimikolwiek Szczególnymi Warunkami Oferty, jeżeli nie określono inaczej w formie pisemnej, pierwszeństwo ma niniejszy Regulamin.

  W celu korzystania z jakichkolwiek Produktów musisz najpierw: (i) założyć lub posiadać Konto oraz (ii) przeczytać i zaakceptować niniejszą Umowę. Masz prawo do wypowiedzenia niniejszej Umowy w każdym czasie poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail support@cropwise.com z żądaniem zamknięcia Twojego Konta oraz odinstalowanie Produktów (jeżeli dotyczy).

  Niektóre Produkty (lub ich Funkcje) mogą nie być dostępne w Twoim kraju, mogą być udostępniane wyłącznie niektórym użytkownikom, mogą być dostępne wyłącznie przez ograniczony czas lub mogą podlegać dodatkowym warunkom, zgodnie z właściwymi Szczególnymi Warunkami Oferty. W razie pytań prosimy kontaktować się ze swoim przedstawicielem Syngenty.

  W niniejszej Umowie stosowane są pewne zdefiniowane pojęcia (pisane z wielkich liter). Te pojęcia są zdefiniowane w niniejszej Umowie lub w pkt 19. (Zdefiniowane Pojęcia).

 2. KIM JESTEŚMY

  Jesteśmy „Syngentą” – Syngenta Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000017224, NIP 5222548445, wysokość kapitału zakładowego 22.264.000,00 złotych. W niniejszej Umowie stosujemy formy „my”, „nas” i „nasze” jako odniesienie do Syngenty i spółek z naszej grupy kapitałowej.

 3. KIM TY JESTEŚ

  Jesteś albo:

  1. hodowcą, który zamierza korzystać z Produktów jako pracownik, właściciel lub inny przedstawiciel przedsiębiorstwa rolniczego działającego w Polsce; lub
  2. doradcą ds. agronomii („Doradcą”), który zamierza korzystać z Produktów w ramach usług świadczonych swoim Klientom Końcowym w Polsce.

  Naszych Produktów nie oferujemy konsumentom, ani osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, którzy zawierają umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy umowa nie posiada dla nich charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nie działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Ponadto naszych Produktów nie oferujemy na podstawie niniejszego Regulaminu przedsiębiorcom działającym poza granicami Polski. Przystępując do korzystania z naszych Produktów i akceptując niniejszy Regulamin oświadczasz, że jesteś użytkownikiem biznesowym, występującym w imieniu swojego przedsiębiorstwa w formie spółki, jednoosobowej działalności gospodarczej lub innej działającego w Polsce, dla którego niniejsza Umowa posiada charakter zawodowy (Twoje „Przedsiębiorstwo”); Jeżeli kontekst nie wymaga innego znaczenia, użyte w niniejszej Umowie formy „Ty” i „Twoje” i pokrewne oznaczają zarówno osobę (użytkownika), która założyła Konto w celu korzystania z Produktów, jak i Przedsiębiorstwo, na rzecz którego to Konto zostało utworzone.

  Prosimy pamiętać, że Przedsiębiorstwo będzie administratorem danych w stosunku do danych osobowych ujawnionych nam podczas korzystania z Produktów – zobacz pkt 15.

 4. RODZAJE UŻYTKOWNIKÓW

  Użytkownik, który pierwszy założy Konto dla Przedsiębiorstwa, będzie „Głównym Użytkownikiem”. Jeśli to Ty masz być Głównym Użytkownikiem, musisz być upoważnionym przedstawicielem Twojego Przedsiębiorstwa, uprawnionym do związania Twojego Przedsiębiorstwa niniejszą Umową.

  Główny Użytkownik może dodać innego użytkownika („Dodatkowy Użytkownik”) do swojego Konta na dwa sposoby:

  1. dzieląc się dostępem do danych na Koncie Głównego Użytkownika z Dodatkowym Użytkownikiem Produktu; lub
  2. tworząc Dodatkowych Użytkowników będących przedstawicielami Przedsiębiorstwa Głównego Użytkownika, którzy są upoważnieni do wykonywania szczególnych zadań z użyciem Produktu.

  Jeśli jesteś Dodatkowym Użytkownikiem, musisz pamiętać, że Główny Użytkownik może ograniczyć lub w inny sposób zmniejszyć Twoje możliwości korzystania z danych na Koncie Głównego Użytkownika.

  Bez względu na to, czy jesteś Głównym Użytkownikiem czy Dodatkowym Użytkownikiem, musisz przestrzegać postanowień niniejszej Umowy.

  Jeżeli jesteś Doradcą, zobowiązujesz się również, że zapewnisz, aby, we właściwym zakresie, Twoi Klienci Końcowi przestrzegali postanowień niniejszej Umowy.

 5. ZMIANY NINIEJSZEJ UMOWY

  Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian niniejszej Umowy lub dowolnej jej części (w tym niniejszego Regulaminu oraz wszelkich Szczególnych Warunków Oferty) z ważnych przyczyn takich jak np. wprowadzenie nowych lub uaktualnionych Produktów.

  Jeżeli nie zgadzasz się na taką aktualizację, masz prawo do wypowiedzenia niniejszej Umowy poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres support@cropwise.com żądając zamknięcia Twojego Konta i możesz utracić dostęp do Produktów.

 6. DZIAŁANIE PRODUKTÓW

  Produkty wykorzystują Twoje Dane Wejściowe (zdefiniowane poniżej w pkt 19.) i przetwarzają je, w tym poprzez ekstrapolację, łączenie z danymi i informacjami z innych źródeł oraz stosowanie algorytmów i modeli statystycznych opracowanych przez Syngentę, w celu uzyskania Wyników.

  Wyniki mają być stosowane do wspierania i przekazywania informacji na potrzeby decyzji agronomicznych podejmowanych samodzielnie przez Ciebie lub, jeżeli jesteś Doradcą, przez Ciebie i Twoich Klientów Końcowych. Produkty, w tym Wyniki, nie powinny być wykorzystywane do żadnych innych celów. W szczególności zobowiązujesz się nie używać Produktów (oraz nie zapisywać danych osobowych, lokalizacji urządzeń ani innych danych lokalizacyjnych udostępnianych przez Produkty) w celu monitorowania zachowania ani miejsca pobytu jakiejkolwiek osoby.

  PROSIMY PAMIĘTAĆ – Wyniki przekazywane przez Produkty zależą od pewnych czynników poza naszą kontrolą:

  • Algorytmy – wskazówki wspomagające podejmowanie decyzji agronomicznych są generowane przez wysoce złożone algorytmy, które nie mogą przedstawiać każdej szczególnej cechy danego przypadku. Nieustannie dążymy do ulepszania naszego podejścia do wspierania podejmowania decyzji. Dlatego istotne jest, żebyś korzystał ze swojego profesjonalnego osądu w zakresie bezpieczeństwa i akuratności wszelkich Wyników.
  • Twoje Dane Wejściowe – jakość, dokładność i aktualność przekazywanych przez Ciebie danych będą wpływać na Wyniki.
  • Dane od osób trzecich – chociaż zachowujemy należytą staranność, by zapewnić odpowiednią jakość i rzetelność danych uzyskiwanych od partnerów zewnętrznych, niektóre dane pochodzące od osób trzecich są nam udostępniane bez żadnej gwarancji, że są one prawidłowe i wolne od błędów.
  • Dane produktów rolnych mogą nie być w pełni aktualne – działamy z należytą starannością, żeby zagwarantować aktualność danych dotyczących produktów rolnych (np. informacje o odmianach nasion, produktach ochrony roślin i sprzęcie rolniczym Syngenty i dostawców zewnętrznych) w chwili udostępnienia Produktu. Nowe lub uaktualnione dane produktów rolniczych mogą być udostępniane co jakiś czas, lecz będą włączane do naszych Produktów tylko okresowo, w momencie wydania aktualizacji. Dlatego nie należy traktować Produktów jako decydującego i aktualnego źródła danych o produktach rolniczych.
  • Rzeczywiste warunki – uzyskanie pożądanych rezultatów (np. w zakresie ograniczenia dryfu (znoszenia), wydajności czy zwalczania szkodników) przewidzianych dla Produktów może okazać się niemożliwe z powodu rzeczywistych warunków, takich jak zmienność pogody, a rozbieżności mogą wynikać z tego, że urządzenie testowano w innych warunkach lub że algorytmy i modele statystyczne opracowano przy założeniu odmiennych warunków.
  • Pogoda – ze względu na ograniczenia występujące w prognozowaniu pogody prognozy przekazywane przez dostawców prognoz nie będą całkowicie dokładne.
  • Dostosowywane profile lub ustawienia określone przez Ciebie dla Produktów (lub określone dla Ciebie przez Głównego Użytkownika), np. przedziały ryzyka.

  PROSIMY PAMIĘTAĆ, że Syngenta nie gwarantuje, że korzystanie z Produktów doprowadzi do uzyskania pożądanych rezultatów upraw.

  Wyniki nie powinny być jedyną podstawą decyzji agronomicznych.

  Informacje o Produktach Syngenty. Wszelkie zawarte lub wskazane w Produktach informacje dotyczące Syngenty oraz jej nasion oraz produktów i usług ochrony roślin są przekazywane, aby ułatwić Ci samodzielne podejmowanie decyzji agronomicznych. W celu uzyskania dodatkowych informacji lub w razie pytań dotyczących naszych odmian nasion albo produktów lub usług ochrony roślin prosimy kontaktować się bezpośrednio z nami.

  Jeżeli zamierzasz korzystać ze środków ochrony roślin lub nasion (Syngenty lub osoby trzeciej), musisz zapoznać się z etykietą produktu oraz stosować się do podanych tam zaleceń, a także przestrzegać wszystkich obowiązujących w Twoim kraju przepisów prawa i regulacji dotyczących używania tego produktu. Przed użyciem jakiegokolwiek produktu upewnij się, że został on dopuszczony do użytku w Twoim kraju.

  W szczególności przyjmujesz odpowiedzialność za kontrolowanie pól oraz podejmowanie decyzji na podstawie własnego osądu dotyczących stosowania wskazówek wspomagających decyzje agronomiczne lub innych Wyników, a także za wdrażanie praktyk agronomicznych zgodnie z dobrą praktyką rolniczą, wytycznych zarządczych oraz wszelkich obowiązujących lokalnych przepisów prawa i regulacji. Zwróć uwagę na zamieszczone niżej punkty 16. („Zastrzeżenie prawne”) i 17. („Ograniczenie odpowiedzialności”).

  W celu korzystania z Produktów potrzebujesz urządzenia z systemem operacyjnym Android, iOS lub Windows z aktualną wersją przeglądarki internetowej. W przypadku jakichkolwiek uwag dotyczących Produktów, prosimy o kontakt na adres e-mail support@cropwise.com.

 7. ZMIANY DOTYCZĄCE PRODUKTÓW

  Zastrzegamy sobie prawo do zmiany wszelkich Produktów (w tym ich Funkcji oraz innej zawartości i funkcjonalności), co z kolei może spowodować konieczność zmiany niniejszej Umowy, zgodnie z zasadami określonymi powyżej. Z wyjątkiem, gdy niniejsza Umowa tak stanowi wyraźnie, Syngenta nie ponosi wobec Ciebie żadnej odpowiedzialności za możliwe skutki zmian dotyczących Produktów lub niniejszej Umowy.

 8. OCHRONA HASŁA

  Twoim obowiązkiem jest ochrona hasła do Twojego Konta. Obejmuje to wybór skomplikowanego hasła, które nie jest używane na innych kontach oraz zakaz dzielenia się Twoim hasłem z inną osobą lub w inny sposób udostępniania jej dostępu do Twojego Konta. Jeśli zapomnisz hasła, możesz je ustawić na nowo.

 9. PRAWA WŁASNOŚCI

  Produkty zawierają Znaki Towarowe i Treści, które są własnością Syngenty lub jej licencjodawców oraz które są chronione przez prawa własności intelektualnej i inne prawa oraz przepisy prawne o ochronie tych praw. Syngenta i jej licencjodawcy zachowują wyłączny tytuł własności do Produktów, ich Treści i Znaków Towarowych. Obowiązuje Cię zakaz zwielokrotniania, eksponowania lub używania w inny sposób jakichkolwiek Znaków Towarowych, z wyjątkami określonymi poniżej. Jeżeli jesteś Doradcą, nie wolno Ci podawać się za właściciela lub wyłącznego licencjodawcę Produktów, ich Treści i Znaków Towarowych, ani w żaden inny sposób przedstawiać ich jako Twoją własność w relacjach z Twoimi Klientami Końcowymi.

 10. TWOJA LICENCJA NA UŻYWANIE PRODUKTÓW

  Masz niewyłączne i niezbywalne prawo, bez prawa do udzielania dalszych licencji, do używania Produktów oraz pobierania, uruchamiania, przechowywania, drukowania, kopiowania i udostępniania Wyników używania Produktów w okresie, w którym niniejsza Umowa obowiązuje w stosunku do Ciebie, jednak pod warunkiem, że będziesz używał Wyników wyłącznie w swoim Przedsiębiorstwie (lub, jeżeli jesteś Doradcą, w ramach działalności prowadzonej przez Twoich Klientów Końcowych) w sposób zgodny z niniejszą Umową (a w szczególności pkt 6) oraz nie wolno Ci dokonywać żadnych zmian Wyników (np. poprzez usuwanie lub modyfikowanie Znaków Towarowych lub innych informacji). Nie wolno Ci sprzedawać, wynajmować, udostępniać na podstawie licencji ani w żaden inny sposób przenosić Wyników na rzecz osób trzecich ani sporządzać Wyników dla osób trzecich (z wyjątkiem gdy robisz to jako Doradca dla Klientów Końcowych). Osoba trzecia, która chce korzystać z Produktów, musi założyć własne Konto.

  Za wyjątkiem jak wskazano powyżej, nie przysługują Ci żadne inne prawa do Wyników, Produktów lub ich Treści. Przykładowo (i między innymi) bez uprzedniej pisemnej zgody Syngenty nie możesz: publikować, eksponować ani przenosić Produktów ani zamieszczać linków do nich z żadnej innej dostępnej publicznie strony internetowej.

 11. TWOJE OBOWIĄZKI WOBEC SYNGENTY

  Oświadczasz i zapewniasz, że:

  1. Twoje Dane Wejściowe (zdefiniowane poniżej w pkt 19.) zostały uzyskane zgodnie i cały czas są zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa, a Ty masz prawa wymagane do wprowadzenia Twoich Danych Wejściowych do Produktów oraz do udzielenia licencji określonej poniżej na podstawie pkt 12. („Udzielenie Licencji Syngencie”);
  2. jeżeli Twoje Dane Wejściowe zawierają dane osobowe dotyczące osoby fizycznej innej niż Ty sam (np. imię i nazwisko, adres e-mail, dane geolokacyjne urządzenia, obrazy), Ty (jako właściwe Przedsiębiorstwo) ustalasz ważną podstawę prawną zgodną z obowiązującymi przepisami o ochronie danych umożliwiającą przetwarzanie tych danych osobowych, a także w inny sposób zapewniasz zgodność z Twoimi obowiązkami jako administratora danych (zobacz pkt 15.), w tym w zakresie przejrzystości;
  3. Twoje Dane Wejściowe nie mają charakteru bezprawnego, nie naruszają praw własności intelektualnej, praw do prywatności ani żadnych innych praw osoby trzeciej, a Syngenta nie musi uzyskać licencji od osoby trzeciej ani uiszczać osobie trzeciej opłat z tytułu tych praw; oraz
  4. przez cały czas zapewniasz aktualność informacji dotyczących Twojego Konta (w tym danych Przedsiębiorstwa i danych upoważnionych Głównych i Dodatkowych Użytkowników).
 12. UDZIELENIE LICENCJI SYNGENCIE

  Produkty mogą wymagać Twoich Danych Wejściowych (zdefiniowanych poniżej w pkt 19). Niniejszym udzielasz nam niewyłącznego, światowego, zbywalnego, nieodpłatnego i wieczystego prawa, wraz z prawem do udzielania dalszych licencji, do używania Twoich Danych Wejściowych bez ograniczeń czasowych lub terytorialnych, na potrzeby tworzenia Wyników oraz umożliwiania Ci w inny sposób używania Produktów, a także do używania przez nas w celu ulepszania naszych Produktów, tworzenia nowych produktów oraz do wszelkich innych celów przez nas określonych, zawsze zgodnie z warunkami niniejszej Umowy. Jeżeli nie przekażesz nam niezbędnych informacji, możesz nie być w stanie używać niektórych funkcji Produktów. W stosunkach pomiędzy Tobą a Syngentą, to Ty jesteś właścicielem Twoich Danych Wejściowych.

  W odniesieniu do Twoich Danych Wejściowych, które są chronione jako utwory w rozumieniu prawa autorskiego, licencja obejmuje wszystkie pola eksploatacji znane w chwili zawarcia niniejszej Umowy, w tym między innymi następujące pola eksploatacji: (i) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie określoną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową nośników utworu i jego egzemplarzy, wprowadzanie do pamięci komputera, (ii) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami utworu — wprowadzanie oryginału lub egzemplarzy utworu do obrotu, a także ich najem, dzierżawa lub użyczenie, (iii) w zakresie innego rozpowszechniania utworu — publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności poprzez umieszczenie w Internecie lub innej sieci telekomunikacyjnej, (iv) w przypadku utworu będącego programem komputerowym — trwałe lub czasowe zwielokrotnianie utworu w całości lub części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, tłumaczenie, przystosowanie, zmiany układu lub jakichkolwiek inne zmiany w utworze jak również rozpowszechnianie, w tym użyczanie lub najem utworu lub jego kopii, (v) używania utworu w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez Syngentę.

  Ponadto licencja obejmuje: (i) Twoją zgodę do wykonywania nieodpłatnie przez Sygentę przysługującego w stosunku do utworu autorskiego prawa zależnego, tj. prawa do przygotowywania opracowań utworu, prawa do wyrażania zgody na przygotowanie, rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu, w tym prawa do dokonywania jego tłumaczenia na języki obce oraz wykorzystywania w związku z przeprowadzaniem innych badań, (ii) Twoją zgodę na wprowadzanie przez Syngentę do utworu wszelkich zmian i modyfikacji koniecznych w celu wykorzystania utworu przez Syngentę w ramach prowadzonej przezeń działalności; (iii) upoważnienie udzielone Sygencie do wykonywania w imieniu twórcy utworu autorskich praw osobistych i upoważniania innych podmiotów do wykonywania takich praw, z jednoczesnym zobowiązaniem twórcy utworu do niewykonywania autorskich praw osobistych do utworu w imieniu twórcy, w szczególności prawa do autorstwa utworu; oznaczania utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo udostępniania go anonimowo; nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania; decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności; nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.

  Zgodnie z niniejszym postanowieniem licencja jest przyznawana na czas nieokreślony bez prawa do wypowiedzenia. W najszerszym możliwym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo zrzekasz się prawa do wypowiedzenia, odwołania, odstąpienia od lub zakończenia w jakikolwiek inny sposób licencji oraz wszystkich zgód i upoważnień zawartych w niniejszej Umowie, a ponadto bez uszczerbku dla powyższego zobowiązujesz się nie wypowiadać, odwoływać, odstępować od lub zakończyć w jakikolwiek inny sposób licencji oraz wszystkich zgód i upoważnień zawartych w niniejszej Umowie. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu wyłączenie lub zrzeczenie się prawa do wypowiedzenia, odwołania, odstąpienia od lub w jakikolwiek inny sposób zakończenia licencji oraz wszystkich zgód i upoważnień zawartych w niniejszej Umowie będzie nieskuteczne lub nieważne, w części lub w całości, licencja oraz wszystkie zgody i upoważnienia zawarte w niniejszej Umowie będą uważane za udzielone na okres 5 lat, po którym zostaną przekształcone w stosunek prawny na czas nieokreślony z 5-letnim okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.

  Potwierdzasz, że gdy występujesz jako Doradca, jesteś odpowiedzialny za uzyskanie od Twoich Klientów Końcowych wszelkich praw, pozwoleń lub licencji niezbędnych do udzielenia nam licencji przewidzianej w niniejszym pkt 12..

  Niniejszy punkt 12 pozostaje w mocy po wypowiedzeniu, odstąpieniu oraz jakimkolwiek innym rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku prawnego utworzonego na mocy niniejszej Umowy.

 13. UŻYWANIE PRZEZ NAS ZANONIMIZOWANYCH DANYCH

  W zakresie, w jakim Twoje Dane Wejściowe zawierają dane osobowe, będziemy korzystać z tych danych osobowych wyłącznie zgodnie z naszymi Zasadami Ochrony Prywatności oraz pkt 15.. Bez względu na powyższe, potwierdzasz, że możemy agregować lub w inny sposób anonimizować wszelkie dane osobowe zawarte w Twoich Danych Wejściowych tak, aby nie stanowiły dłużej danych osobowych („Dane Zanonimizowane”), jak również że używanie przez nas Danych Zanonimizowanych nie jest ograniczone przez nasze Zasady Ochrony Prywatności.

 14. OGRANICZENIA DOTYCZĄCE UŻYWANIA PRODUKTÓW

  Zobowiązujesz się przestrzegać obowiązujących przepisów prawa w trakcie używania Produktów. Zobowiązujesz się nie używać automatyzowanych systemów w celu uzyskania dostępu do Produktów, nie udzielać nikomu nieuprawnionego dostępu do Produktów ani nie zmieniać funkcjonalności ani dostępności Produktów. Zobowiązujesz się nie dokonywać dekompilacji, odwrotnej kompilacji, deasemblacji, inżynierii odwrotnej ani innej redukcji do formy zrozumiałej dla człowieka całości ani jakiejkolwiek części Produktów bądź ich Treści, ani nie podejmować prób pozyskania kodu źródłowego lub tworzenia utworów zależnych.

 15. WARUNKI PRZETWARZANIA DANYCH

  Rozumiesz, że wszelkie dane osobowe zawarte w Twoich Danych Wejściowych używanych prze nas do wytwarzania Wyników są przetwarzane przez nas jako podmiot przetwarzający dane, w imieniu Twoim (jako właściwego Przedsiębiorstwa) jako administratora danych. W stosunku do wszelkich takich danych osobowych, będziemy, jako podmiot przetwarzający, przestrzegać właściwych przepisów o ochronie danych oraz art. 28 ust. 3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”), które zostają włączone do niniejszej Umowy przez odniesienie. Na potrzeby art. 28 ust. 2 RODO będziemy ogólnie upoważnieni do angażowania dalszych podmiotów przetwarzających, pod warunkiem że będzie to zgodne z postanowieniami art. 28 ust. 4 RODO. Na potrzeby art. 28 ust. 3 lit. h) RODO potwierdzasz, że Twoje prawo do przeprowadzania audytów lub inspekcji zostanie zaspokojone w pierwszej kolejności poprzez okazanie raportu z audytu wewnętrznego. Jeżeli taki raport nie rozwieje Twoich wątpliwości, masz prawo przeprowadzić, na własny koszt, co najwyżej jeden audyt w roku kalendarzowym (samodzielnie lub poprzez wybranego audytora).

  Rozumiesz również, że powyższe obowiązki dotyczą wyłącznie danych osobowych przetwarzanych w Twoim imieniu przez nas jako podmiot przetwarzający, a nie danych osobowych, które przetwarzamy na potrzeby własne jako administrator danych. Dalsze informacje o przetwarzaniu przez nas danych osobowych w charakterze administratora znajdziesz w naszych Zasadach Ochrony Prywatności. Jeżeli występujesz jako doradca, musisz dopilnować, aby nasze Zasady Ochrony Prywatności zostały wskazane każdemu Klientowi Końcowemu, a także każdej osobie, której dane dotyczą, związanej z Klientem Końcowym, której dane osobowe zostały nam przekazane.

  Jako administrator danych potwierdzasz, że to Ty odpowiadasz za zgodność przetwarzania danych osobowych z prawem, co obejmuje obowiązek przekazania informacji o zasadach ochrony prywatności osobom, których dane dotyczą, których dane osobowe są przetwarzane w kontekście wytwarzania Wyników.

 16. ZASTRZEŻENIE PRAWNE

  Produkty oraz ich Treści są udostępniane takie, jakie są („as is” lub „as available”), a wszelkie gwarancje lub rękojmie jakiegokolwiek rodzaju są wyłączone w najszerszym dopuszczalnym zakresie.

  Nie gwarantujemy, że Produkty będą zawsze dostępne. Chociaż będziemy próbować ograniczyć zakłócenia i będziemy informować o planowych wyłączeniach, zastrzegamy sobie prawo do wyłączenia Produktów bez uprzedzenia.

  W najpełniejszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawne, a także z wyłączeniem przypadków wyraźnie określonych w niniejszej Umowie, Syngenta i nasi właściwi usługodawcy i licencjodawcy wyłączają wszystkie oświadczenia i zapewnienia wszelkiego rodzaju, w tym: (a) wszystkie zapewnienia zbywalności, przydatności do określonego celu, tytułu i braku naruszeń w stosunku do Produktów i ich Treści; (b) wszystkie zapewnienia dotyczące opóźnień, zakłóceń, błędów lub pominięć w działaniu Produktów lub dowolnej części Produktów; (c) wszystkie zapewnienia dotyczą przesyłania lub dostarczania Produktów lub ich dostępności w dowolnym czasie lub miejscu; (d) wszystkie zapewnienia, że Twoje Dane Wejściowe będą dostępne – musisz zachować ich kopie i nie traktować naszych Produktów jako głównego środka do ich przechowywania; (e) wszystkie zapewnienia dotyczące bezpieczeństwa Produktów lub że ich Treści są wolne od wirusów, robaków lub innego kodu, który może mieć właściwości zanieczyszczające lub niszczące; oraz (f) wszystkie zapewnienia dotyczące używania, ważności, dokładności, aktualności, kompletności, odpowiedniości i niezawodności Produktów i Treści.

  Nasze Produkty mogą zawierać hiperlinki do stron internetowych, które nie są prowadzone przez nas lub inne spółki z grupy kapitałowej Syngenty. Te hiperlinki są udostępniane wyłącznie do Twojej wiadomości i dla Twojej wygody i nie potwierdzają wiarygodności materiałów dostępnych na tych stronach internetowych osób trzecich ani nie wskazują na jakiekolwiek powiązania z prowadzącymi je podmiotami. Syngenta nie sprawuje kontroli nad tymi stronami internetowymi i nie odpowiada za ich zawartość. Wchodzisz na te strony i korzystasz z nich wyłącznie na własne ryzyko.

 17. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

  Z Produktów i ich Treści korzystasz wyłącznie na własne ryzyko. W najpełniejszym prawnie dozwolonym zakresie Syngenta oraz nasi właściwi usługodawcy i licencjodawcy nie ponoszą wobec Ciebie odpowiedzialności (na podstawie umowy, z tytułu zaniedbania, deliktowej, z tytułu rękojmi za wady, na zasadzie ryzyka, za naruszenie obowiązku ustawowego ani na jakiejkolwiek innej podstawie) za straty lub szkody poniesione na skutek lub w związku z Umową lub Produktami, w tym między innymi za straty lub szkody poniesione na skutek lub w związku z: (a) Twoim dostępem do Produktów lub ich Treści, ich używaniem lub niemożnością używania albo poleganiem przez Ciebie na Treściach; (b) za możliwe błędy lub pominięcia w Treściach; lub (c) nieprawidłowością, niekompletnością lub nieaktualnością informacji dotyczących Konta przekazanych nam przez Ciebie. Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności obejmuje wszystkie straty i szkody wszelkiego rodzaju, bezpośrednie lub pośrednie, w tym między innymi zakłócenie działalności, utratę lub uszkodzenie danych, plonów lub reputacji, a także utratę korzyści, przychodów lub zysków, nawet jeżeli Syngenta wiedziała lub powinna wiedzieć, że takie straty mogą zostać poniesione.

  Potwierdzasz i zgadzasz się, że Syngenta nie mogłaby udostępniać Ci Produktów i ich Treści nieodpłatnie, jeżeli odpowiedzialność nie zostałaby ograniczona zgodnie z powyższym.

  Poza stratami i szkodami określonymi powyżej (za które nie ponosimy odpowiedzialności) całkowita i łączna odpowiedzialność Syngenty i naszych właściwych usługodawców i licencjodawców nie przekroczy większej z następujących wartości: (i) kwota zapłacona przez Ciebie za właściwy Produkt w ciągu dwunastu miesięcy bezpośrednio poprzedzających zdarzenie stanowiące przyczynę roszczenia; lub (ii) sto funtów szterlingów (100,00 GBP) lub równowartość w euro.

  Jeżeli jesteś Doradcą, wyraźnie potwierdzasz, że: (i) ponosisz bezpośrednią odpowiedzialność wobec nas za działania i zaniechania Twoich Klientów Końcowych (w tym przedstawicieli Twoich Klientów Końcowych korzystających z Produktów); oraz (ii) Syngenta nie ponosi odpowiedzialności wobec Twoich Klientów Końcowych w związku z Produktami lub Umową ani za naruszenie niniejszej Umowy przez nas lub przez Ciebie. Doradzamy zawarcie solidnej umowy z każdym Klientem Końcowym obejmującej co najmniej przedmiot niniejszej Umowy.

  Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie wyłącza ani nie ogranicza naszej odpowiedzialności za: (i) szkodę wyrządzoną przez nas umyślnie; (ii) śmierć lub szkodę na osobie spowodowaną przez nasze zaniedbanie; lub (iii) w pozostałym zakresie, w jakim zgodnie z obowiązującym prawem nie możemy wyłączyć ani ograniczyć naszej odpowiedzialności.

 18. PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

  Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu z wyłączeniem zasad kolizyjnych, a sądami właściwymi dla wszelkich roszczeń związanych z niniejszą Umową są sądy powszechne w Polsce.

 19. ZDEFINIOWANE POJĘCIA

  W niniejszej Umowie stosowane są następujące pojęcia:

  Konto” oznacza konto użytkownika założone przez Głównego Użytkownika, który może je udostępnić Dodatkowym Użytkownikom.

  Treści” oznaczają następujące pozycje oraz wszystkie zawarte w nich prawa własności intelektualnej: (i) Wyniki; (ii) wzór/projekt, funkcje, funkcjonalność, nawigacja oraz wygląd i wrażenie Produktów; oraz (iii) Informacje Zwrotne.

  Klient Końcowy” oznacza przedsiębiorstwo rolne, któremu Doradca świadczy usługi z użyciem jednego lub więcej Produktów.

  Funkcja” oznacza element funkcjonalny Produktu.

  Informacja Zwrotna” oznacza oceny, komentarze, krytykę, sugerowane ulepszenia, opinie i pomysły przekazane przez Ciebie lub innych użytkowników za pośrednictwem Produktów.

  Wyniki” oznaczają prognozy pogody, historyczne dane pogodowe, obrazy satelitarne, wskazówki wspomagające podejmowanie decyzji agronomicznych, zalecenia dotyczące upraw oraz wszelkie inne wyniki uzyskane przez Ciebie z użyciem Produktów.

  Produkt” oznacza moduł sieciowy (internetowy), aplikację na smartfon lub inną usługę, w tym aplikacje mobilne do wyszukiwania danych dotyczących upraw, narzędzia analityczne, wsparcie podejmowania decyzji o opryskach, wsparcie wyboru produktów itp., które udostępniamy użytkownikom. Produkty mogą zawierać jedną lub więcej Funkcji oraz, o ile nie określono inaczej, pojęcie „Produkt” obejmuje również jego Funkcje.

  Szczególne Warunki Oferty” oznaczają wszelkie warunki i postanowienia dotyczące korzystania przez Ciebie z Produktu lub Funkcji Produktu.

  Znaki Towarowe” oznaczają znaki towarowe, znaki usługowe i logo.

  „Twoje Dane Wejściowe” oznaczają informacje i dane, które przekazujesz, wprowadzasz, przesyłasz, przechowujesz lub udostępniasz w inny sposób za pośrednictwem Produktów, takie jak informacje o prowadzonej działalności rolniczej, położeniu pól, mapy, granice, informacje o lokalnych warunkach pogodowych lub klimatycznych, data odwiertu, dane alarmowe, czas zastosowania na danym polu, data ostatnich zabiegów, skrypty zastosowania w szczególnych strefach pól dla produktów ochrony roślin, praktyki agronomiczne, straty plonów, wydajność upraw, obserwacje w terenie, obrazy, etapy wzrostu na danych polach, wcześniejsze stosowanie produktów ochrony roślin, wybrane przez Ciebie wartości graniczne (np. dla działań w zakresie zwalczania szkodników, chorób lub chwastów).